SZKOLNY KONKURS  FOTOGRAFICZNY

„MÓJ PUPIL W SERCU I OBIEKTYWIE”

Organizatorzy:

Szkolne Koło Wolontariatu i Szkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Cele konkursu: 

 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci
 • rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany w szkole
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wykonywania fotografii
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt
 • rozwijanie uczucia empatii

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas kl. I-VIII
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne w formie zdjęć
 3. Zdjęcia konkursowe przesyłamy na adres m-pasieczna@wp.pl lub kasianowosad@autograf.pl
 4. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie
 5. Wraz ze zdjęciem przesyłamy opis zawierający:
  • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ZDJĘCIA
  • KLASA
  • TYTUŁ ZDJĘCIA – propozycja autora
  • IMIĘ PUPILA
  • DATA WYKONANIA ZDJĘCIA
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody do:
  • reprodukowania prac w   celach popularyzatorskich
  • publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej SP Kaczórki
 7. Prace niezgodne z regulaminem, przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
 8. Zdjęcia należy dostarczyć do organizatorów do dnia 08.06.2021r.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.06.2021r.
 10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów
 11. Decyzje jury są ostateczne
 12. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej szkoły
 13. Z dostarczonych prac zostaną wybrane 3 najlepsze ( 1,2, 3 – miejsce), których autorzy otrzymają dyplomy, a ich pupile drobne smakołyki

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).