Innowacja pedagogiczna ,, PSZCZÓŁEK’’

„Z darami natury świat nie jest ponury

W roku szkolnym 2023/2024 ,, Pszczółki” będą realizowały innowację pedagogiczna pt. „Z darami natury świat nie jest ponury” . Została napisana ona w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny stworzony przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Adriannę Kamińską i Monikę Rucińską.

Innowacja zakłada, iż przedszkolaki poszerzą świadomość ekologiczną, rozbudzą wrażliwość na piękno przyrody i nauczą się wykorzystywać dary natury w codziennym życiu jako pomoce naukowe lub zabawki.

Ma ona zapewnić wysoką, jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Głównym jej celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

Cele szczegółowe to :

· kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,

· racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów,

· stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,

· poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowa-nie, odkrywanie,

· wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,

· kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

· dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem czło-wieka.

Od września 2023roku do maja 2024, przedszkolaki będą wykonywały wybrane przez nauczycieli zadania tj.:

1.Łuki i strzały”- wykonanie łuku i strzał, ćwiczenia rzutów do celu.

2.„Ptasie gniazda”- wykonanie budki lęgowej dla ptaków.

3.„Gałązkowe rzeźby”- tworzenie rzeźby z gałęzi.

4. „Pułapka na owady”- obserwowanie owadów.

5. „Co w trawie piszczy?”- zajęcia przyrodnicze w plenerze.

6. „Muszelkowe mozaiki”- obrazki z muszelek. „Jesienne mobile”- wykorzystanie jesiennych znalezisk do stworzenia mobili

7. „Zimowe podchody”- zabawy tropiące.

8. „Zrób ludzika z patyka”- wykorzystanie patyków, traw, włóczki, bibuły do zwijania lalek.

9. Jak być eko?”- interpretacja dowolna (wiersz, piosenka, warsztaty).

10. „W słoiku zamknięte”- przetwory owocowe lub warzywne.

11. „Magiczny dywan”- wykorzystanie liści do zabaw sensorycznych.

12. „Piękno z natury”- naturalne dekoracje do sali.

13. „Gazetowe love”- zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem gazet.

W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci. Pozwoli ona ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku szkolnym.

Nauczyciele grupy ,, Pszczółki”

Katarzyna Nowosad , Barbar Gelmuda