Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Kaczórkach

I.Reprezentacja rodziców.
1.W zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2.W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

II.Kompetencje Rady Rodziców.
1.Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
2. Uchwalenie Programu Profilaktyki szkolnej dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Opiniowanie projektów, eksperymentów i innowacji pedagogicznych.
4.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
5.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.

III.Procedury pobierania składek na działalność Rady Rodziców.
1.Źródłem funduszy są dobrowolne składki uiszczane przez uczniów w ustalonej wysokości.
2. Jeżeli do szkoły uczęszcza:
a)jedna osoba z danej rodziny to wysokość składek jest następująca: x
b)dwie osoby z danej rodziny to wysokość składki wynosi 15% mniej.
c)zaś trzecia i kolejna osoba z rodziny jest zwolniona.
3)Składki wpłaca się w wyznaczonym okresie w całości lub w dwóch ratach: jesiennej (listopad) i wiosennej (marzec).
4.Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą się ubiegać się o obniżenie składki lub w wyjątkowych sytuacjach o całkowite zwolnienie z wpłaty. W tym celu należy złożyć do Rady Rodziców umotywowany wniosek.
5.W zbieraniu środków uczestniczą w równym stopniu wychowawca jak i przedstawiciel rodziców.

IV.Wydatkowanie funduszy.
1. Rada Rodziców przeznacza środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:
a)sfinansowanie choinki szkolnej
b)dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych takich jak: Dzień Dziecka, Święto Rodziny
c)częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek szkolnych
d)nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych

V. Sprawy nieregulowane rozstrzyga Rada Rodziców, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

VII. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2014r.