W roku szkolnym 2020/2021 nasza biblioteka realizuje innowację pedagogiczną „Lektura moim przyjacielem”.

Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz

Adresaci innowacji: uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Innowacja Lektura moim przyjacielem jest odpowiedzią na potrzebę wzrostu i upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów i ich rodzin, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Dzieci dorastają w środowisku, w którym mało się z nimi rozmawia. Kontakt z książką wyparła telewizja i Internet. W rodzinach często  brakuje tradycji związanych z czytaniem. Książki w wielu przypadkach stały się elementem dekoracyjnym. Dzieci nie mają okazji oglądać dorosłego spędzającego czas wolny na czytaniu książki. Nie doświadczają również przyjemności jaką jest słuchanie pięknego czytania przez rodzica. Dzieci z ubogim zasobem słownictwa, słabo wyćwiczone w używaniu języka, pozbawione pozytywnych doświadczeń czytelniczych i wyobraźni mogą mieć trudności z opanowaniem najważniejszych umiejętności, w tym czytania. Trudności te przekładają się na problemy edukacyjne i emocjonalne, które narastają wraz z wiekiem dziecka. Dzieci, którym regularnie czyta się w domu, mają szybsze tempo rozwoju, większy zapał do pracy, wyobraźnię i satysfakcje ze zdobywania wiedzy.

Głównym celem innowacji jest popularyzowanie czytelnictwa, stałe rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu z książką i czasopismem, poszerzanie zakresu wiadomości o otaczającym ucznia świecie, wzbogacanie czynnego słownika, ćwiczenie techniki czytania, wyrobienie umiejętności wyboru, oceny książki, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania wiedzy, ale i dla przyjemności.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II. Każdego miesiąca uczniowie będą zapoznawać się z nowymi tekstami, poprzez wspólne czytanie w klasie, czytanie przez zaproszonego gościa, lub samodzielne czytanie w domu. Będą oni mieli możliwość prezentowania swoich osiągnięć czytelniczych w różnych dziedzinach na forum klasy.