Innowacja pedagogiczna „Nauka ortografii przez zabawę i czytanie”

Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz

Adresaci innowacji: uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach

Uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji:

Młodszy wiek szkolny jest okresem kształtowania się i doskonalenia procesów poznawczych, takich jak: spostrzeganie, pamięć, uwaga, mowa, myślenie, niezwykle ważnych w uczeniu się także ortografii. Dzieci nieraz nie umieją zobaczyć i nie umieją słuchać, nie zawsze  zauważają to, co trzeba. Dlatego działania ćwiczące ortografię, objęte innowacją, będą włączone w proces dydaktyczno- wychowawczy, jednocześnie stanowiąc jego wsparcie i uatrakcyjnienie zajęć poprzez gry i zabawy, które są naturalną potrzebą dziecka w tym wieku.

Ta forma nauki prowadzona metodami aktywizującymi zainteresuje dzieci stosowaniem poprawnej pisowni, a także ułatwi im w przyszłości edukację w drugim etapie kształcenia. Efekty pracy prezentowane będą w „Kąciku ortograficznym”, znajdującym się w klasie.

Często oprócz problemów z ortografią uczniowie prezentują ubogi zasób słownictwa, a także mają trudności z prawidłowym formułowaniem zdań oraz ze zrozumieniem przeczytanego tekstu. Dlatego też, aby poprawić tę sytuację prowadzone będą zajęcia czytelnicze, mające na uwadze rozbudzenie zainteresowań literackich rozwijających wyobraźnię, a także uwrażliwienie na piękno słowa czytanego, wiążące się również z ćwiczeniem poprawnej pisowni.

Głównym celem innowacji pedagogicznej jest nauka przez zabawę. Zabawa stanie się w ten sposób jednym ze środków ułatwiających opanowanie, utrwalanie i usystematyzowanie podanych na lekcji wiadomości. Tego typu metoda uczy samodzielnego myślenia, wyzwala inwencję twórczą, jak również sprawia dziecku przyjemność z wykonania czynności, a nie jest tylko obowiązkiem. Podczas zabawy uczeń zdobywa lub utrwala przyswojone wiadomości i umiejętności poprzez łatwiejsze zapamiętywanie. Zabawy rozwijają także zainteresowania i uzdolnienia, a dzięki różnorodnym ćwiczeniom w takiej formie mogą stać się źródłem sukcesu. Tym samym, że są lubianą przez młodszych uczniów formą pracy, podczas której nie odczuwają ciężaru nauki ani stresu.

W czasie prowadzenia zajęć na bieżąco oceniane będą wytwory pracy uczniów, ich zaangażowanie i aktywność. Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce sprawdzana będzie poprzez wyniki dyktand, testów, pisemnych i ustnych wypowiedzi uczniów. Na koniec klasy II odbędzie się konkurs, który wyłoni „Klasowego Mistrza ortografii”.