Osoba odpowiedzialna za innowację: Monika Pasieczna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

Adresaci innowacji: uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 

Realizacja innowacji: w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych z edukacji przyrodniczej. 

Niniejsza innowacja jest zgodna z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest postępująca degradacja środowiska naturalnego. Człowiek, wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął je przekształcać, nierozważnie wykorzystywać zasoby przyrody, czyniąc przy tym poważne zagrożenie dla równowagi biologicznej oraz samego siebie. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, iż podejmuje się coraz więcej działań w celu ochrony środowiska.  
Edukacja ekologiczna odgrywa podstawową rolę w skutecznej ochronie środowiska. Począwszy od najmłodszych lat dzieci powinny nabywać doświadczeń w kontaktach ze środowiskiem. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały ją i doceniały, muszą ją poznawać przede wszystkim poprzez działanie. Edukacja ekologiczna to formowanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. To stwarzanie takich sytuacji, by uczniowie samodzielnie dochodzili do określonych prawd i zasad, umieli wyciągać odpowiednie wnioski oraz myśleć perspektywicznie. 

Głównym celem innowacji jest kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o otaczającym je środowisku oraz wzbudzanie szacunku do świata przyrody. Treści dobrane są w taki sposób, by były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania.